Standaard Voorwaarden betreffende / huur van fietsen en bromfietsen ,

Gedeponeerd d.d. 30 maart 1979 bij de arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage door de Nederlandse Christelijke Bond van Rijwiel en Motorhandelaren geregistreerd onder nummer 37 / 1979 .

1. De Huurder wordt geacht het gehuurde object in goede staat te hebben ontvangen .

2. De Huurder is aansprakelijk voor de schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade , hoe ook 

    genaamd en hoe ook veroorzaakt , aan het gehuurde object toegebracht of ontstaan , ongeacht of deze het          gevolg is van de schuld van de Huurder of van Derden . De Huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten          voor herstel alsmede de kosten van vervanging , waaronder die van beschadigde onderdelen , uiterlijk op            de overeengekomen inleverdatum van het object contant aan de Verhuurder voldoen .

3. De Verhuurder is te allen tijden gerechtigd om de gehuurde naar vermeend misbruik in te nemen .

4. Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum zal de Verhuurder voor elke dag , dat het object later

    dan overeengekomen wordt teruggebracht , de volle daghuur in rekening brengen , te berekenen vanaf 

    het moment van het sluitingsuur of de inleverdatum , vermeerderd met een boete van € 20,00 voor iedere

    dag dat het object te laat wordt teruggebracht .

5. Bij diefstal is de Huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het object , huurderving daarbij inbegrepen .

6. De Huurder zal als een goede beheerder het aan hem verhuurde object verzorgen .

7 . De Huurder draagt ten volle de wettelijk aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt               

     toegebracht.

8. Bij elke voortijdige terug bezorging , blijft de volle huur gelden .

9. Naast het eerbiediging van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politie regelement is het streng

    verboden ;

A. De troittoirbanden op of af te rijden .

B. Met het voertuig tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen .

C. Alleen op het achterwiel te rijden .

D. Meerdere personen te vervoeren dan voorziene zitplaatsen ( drager is geen zitplaats ) .

E. Op het strand te rijden b.v. Busloo .

F. Op paden waar het niet is toegestaan te fietsen .