ALGEMENE VOORWAARDEN

Standaard Voorwaarden betreffende huur / verhuur van fietsen en bromfietsen ,

     gedeponeerd d.d. 30 Maart 1979 bij de Griffie van de arrondissementsrechtbank

     te 's Gravenhage door de Nederlandse Christelijke Bond van Rijwiel - en Motorhandelaren

     geregistreerd onder nummer 37/1979 .

1 . De Huurder wordt geacht het gehuurde object in goede staat te hebben ontvangen .

     De Verhuurder wordt geacht het gehuurde object in goede staat te hebben afgeleverd .

2 . De Huurder is aansprakelijk voor de schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige

     schade , hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt , aan het gehuurde object toegebracht

     of ontstaan , ongeacht of deze het gevolg is van de schuld van de Huurder of van derden .

     De Huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten voor herstel alsmede de kosten van

     vervanging , waaronder die van beschadigde onderdelen , uiterlijk op de overeengekomen

     inleverdatum van het object contant aan de Verhuurder voldoen .

3 . De Verhuurder is te allen tijden gerechtigd om de gehuurde naar vermeend misbruik in

     te nemen .

4 . Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum zal de Verhuurder voor elke dag , dat

     het object later dan overeengekomen wordt teruggebracht , de volle daghuur in rekening

     brengen , te berekenen vanaf het moment van het sluitingsuur of de inleverdatum ,

     vermeerderd met een boete van € 20,00 voor iedere dag dat het object te laat wordt

     teruggebracht .

5 . Bij diefstal is de Huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het object , huurderving

     daarbij niet inbegrepen .

6 . De Huurder zal als een goede beheerder het aan hem verhuurde object verzorgen .

7 . De Huurder draagt ten volle de wettelijkaansprakelijkheid voor de schade die aan derden

     wordt toegebracht .

8 . Bij elke voortijdige terugbezorging , blijft de volle huur gelden .

9 . Naast het eerbiedigen van de veerkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement

     is het streng verboden :

a . De trottoirbanden op en af te rijden .

b . Met de voertuigen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen .

c. Alleen op het achterwiel te rijden .

d . Meerdere personen te vervoeren dan voorziene zitplaatsen ( drager is geen zitplaats ) .

e . Op een strand te rijden b.v. Busloo .

F . Op paden waar het niet toegestaan is te fietsen .